เว็บทนายดีดีดอทคอม มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะกับยุคที่ใครๆก็ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในการค้นหา ทนายดีดีดอทคอม เป็นเว็บทนายที่ให้บริการรับปรึกษากฎหมาย และรับเป็นทนาย ในการดำเนินคดีที่ดินและคดีอันเกี่ยวกับที่ดิน รวมถึงคดีความต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับที่ดิน ให้คำปรึกษาการทำนิติกรรม ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการทำนิติกรรมสัญญา การจัดการทรัพย์สิน มรดก พินัยกรรม การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม อาคารชุด นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน

เพื่อให้ทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นได้ทราบถึงการแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ความชัดเจน โปรดเตรียมเอกสาร และเรียบเรียงเนื้อเรื่องให้ได้รายละเอียดที่สุด เพื่อจะได้ให้ความกระจ่าง และดำเนินการได้ทันท่วงที่สำหรับปัญหานั้นๆ กรุณาอย่าปล่อยเวลาให้นานเกินไป เพราะบางกรณีกฎหมายกำหนดอายุความ ในการดำเนินคดีทางศาล หรืออายุความในการดำเนินการเรื่องนั้น จึงทำให้เสียโอกาศไปอย่างน่าเสียดายหรือเสียที่ดินอันเป็นทรัพย์สินนั้นๆไปได้

ดังนั้น ท่านที่มีปัญหา โทรมาปรึกษาทางเราได้เลย ที่ 081-8383540 ,085-3228940, 02-9734841 หรือที่ อี-เมล์ dung_01@hotmail.com, tanaidd@gmail.com หากทุกท่านที่จะส่งเรื่องมาปรึกษา ส่งมาทีเมล์นี้ได้เลยครับ

อายุความ ของมรดก

อายุความของมรดกแบ่งเป็น อายุการฟ้องขอเพิกถอนพินัยกรรม กำหนดอายุความฟ้องคดีจัดการมรดก กำหนดอายุความให้ทายาทที่ถูกรอนสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทายาทอืน และกำหนดอายุความฟ้องคดีมรดก

ที่สาธารณะ

"ที่สาธารณประโยชน์" หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์

อายุความ

เรื่องที่ดินมีอายุความคือ อายุความได้สิทธิ อายุความเสียสิทธิ ส่วนอายุความที่มีความขัดแย้งในการรังวัดที่ดินนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ว่า ให้คู่กรณีไปฟ้องศาลภายในกำหนด ...หากไม่ฟ้องถือว่าไม่ติดใจในการขอรังวัดในครั้งนั้น

การให้

การให้ตามกฎหมายคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่าหาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น

การครอบครองปรปักษ์

การครอบครองปรปักษ์เป็นอย่างไร

การขายฝาก

การขายฝากคืออะไร มีวิธีการ และทำนิติกรรมอย่างไรบ้าง

 สินส่วนตัว
สินส่วนตัว คืออะไร
 การขายฝาก
การขายฝาก ตามกฎหมายต้องทำเป็นสัญญาดังนั้น สัญญาขายฝากคือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
 ที่ดินมือเปล่า
ที่ดินมือเปล่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความต้องการที่ดิน ในการทำกิน หรือเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีมากขึ้น ทำให้ที่ดินมีราคาแพง ตามอุปสงค์ อุปทาน ประกอบกับมีการ เปลี่ยนแปลงราคาประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์ใหม่ จึงทำให้ที่ดินแพงขึ้น ทั้งราคาตลาด(ราคาทั่วไป) ดังนั้นที่ดินมือเปล่าเท่ากับเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 ภาระจำยอม
การที่มีที่ดินและที่ดินนั้นติดภาระจำยอมเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินนั้นต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงสิทธิของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมหรัพย์อื่น
 การมอบอำนาจ
เรื่องการมอบอำนาจ ในการทำธุรกรรมทีดิน ในการขอจดทะเบียนสิทธิ หากไม่สามารถไปดำเนินการ้ที่เชื่อที่สำนักงานที่ดิน จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริง