การให้

  ดังนั้นการให้นั้นสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ แต่การให้ที่ดิน(โฉนด)ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่  ส่วนการเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณมีหลักคือ

       1.ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายอาญา
       2.ผู้รับได้ทำให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง
       3.ผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเลาผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะหาให้ได้
 
 ส่วนการให้ที่จะเพิกถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้นั้นคือ 
       1. ให้เป็นบำเหน็จสินจ้าง
       2.ให้สิ่งที่มีภาระติดพัน
       3.ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
       4.ใหเในการสมรส