การครอบครองปรปักษ์

  การครอบครองปรปักษ์ มีหลักจะต้องมีการครอบครองที่ดินคือ ๑.ต้องเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์(ที่ดินที่เป็นโฉนด) ๒.ครอบครองโดยสงบ ๓.ครอบครองโดยเปิดเผย ๔.ครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของ ๕.ครอบครองติดต่อกัน ๖.ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ระยะเวลา ๑๐ ปี)