การสอบเขตที่ดิน

 มีหลายท่านที่มีที่ดิน แต่ไม่ได้มีการรังวัดสอบเขตที่ดินเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ เขตที่ดินก็อาจมีการเปลียนแปลงไป เช่นมีการรุกล้ำ เคลื่อนย้ายหลักเขต ขุดบ่อ ถมดิน ซึ่งอาจทำให้เขตที่ดินมีการเปลียนไป อาจทำให้มีการโต้แย้งระหว่างที่ดินข้างเียงที่มีแนวเขตติดต่อกัน หรือในกรณีซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อไม่แน่ใจว่าจำนวนเนื้อที่อยู่ครบตามที่ระบุไว้ในโฉนดหรือไม่ หรือต้องการทราบทราบว่าที่ดินมีเนี้อทีตรงตามที่ผู้ขายนำชี้จะเป็นแปลงเดียวกับที่ดินที่ปรากฎในโฉนดซึ่งโอนขายกันหรือไม่