สินส่วนตัว

 สินส่วนตัว ได้แก่ทรัพย์สิน ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่การสมรส ,เป็นเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องใช้ประกอบอาชีพ,ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรสโดยรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา ,ที่เป็นของหมั้น