การขายฝาก

 การขายฝากนั้นเท่ากับว่า เป็นการซื้อขายทรัพย์สินตามกฏหมาย แต่มีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจซื้อกลับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาไถ่ทรัพย์คืนนั้น ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น จะเกินกำหนด 10 ปีไม่ได้ แต่อาจขยายระยะเวลาการไถ่กี่ครั้ง การขยายต้องไม่เกินระยะเวลา 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์นั้น จะเกิน 3 ปีไม่ได้ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการขายฝากที่ดิน(อสังหาริมทรัพย์) หากไม่ได้จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ย่อมเป็นโมฆะ