การมอบอำนาจ

หลักการทำหนังสือมอบอำนาจนั้น ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบของกรมที่ดิน ซึ่งมี 2 แบบและข้อปฎิบัติดังนี้ 1. ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินนันๆ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเช่นบ้าน โรงเรือน ให้ชัดเจน 2.ให้ระบุเรื่องและอำนาจจัดการให้ชัดเจน 3.อย่ากรอกข้อความให้ต่างายมือและใช้หมึกต่างสี ถ้าพิมพ์ก็พิม์ที่เดียว 4.หากมีการขูด ลบ แก้ไข หรือขีดฆ่า ให้ระบุขีดฆ่ากี่คำ และลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง 5.หากการลงลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจที่มืข้อความต้องอ่านให้ละเอียด ก่อลงลายมือชื่อ อย่าลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเป็นอันขาด 6. ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคน ถ้าผู้มอบพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยาน สอง คนเช็นชื่อ จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ ถ้ามีภรยาเป็นผู้มอมอำนาจต้องให้สามีให้ความยินยอม และให้ทำบันทึกความยินยอมเป็นหนังสือด้วย 7.หากผู้มอบอำนาจมีอายุ 60 ปีขึ้นไป กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้มอบอำนาจมีชีวิตอยู่หรือไม่ และมีสติสัมประชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ ควรให้ผู้ปกครองท้องทีหรือผู้ที่น่าเชื่อถือรับรองก่อน ควรพิจารณาถึงบุคคลที่มอบอำนาจ ควรจะบุคคลที่น่านับถือ รู้จักหือเป็นญาติพี่น้องกัน อย่ามอบอำนาจบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน