มรดก คือ อะไร ??

 มรดก คือ...

- โดยหลักกฎหมายนั้น มรดก คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ที่มีอยู่ก่อนถึงแก่ความตาย และไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวทรัพย์สิน ซึ่งจับต้องได้เท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึง สิทธิ์ ในทางทรัพย์สิน และหน้าที่หรือหนี้ อันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินด้วย

เช่น รถยนต์ หรือบ้านของเจ้ามรดกที่มีอยู่ก่อนถึงแก่ความตาย (วัตถุที่จับต้องได้) ถือเป็น มรดก ของผู้ตาย

- สิทธิในทางทรัพย์สิน ที่มีอยู่ก่อนถึงแก่ความตาย (สิทธิที่จับต้องไม่ได้ แต่มีกฎหมายรองรับ) เช่น สิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้น สิทธิในการเป็นคู่สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขาย สิทธิเรียกร้องของเจ้ามรดกในฐานะเจ้าหนี้เงินกู้ เป็นต้น 

- หน้าที่ หรือ หนี้ ในทางทรัพย์สิน ที่มีอยู่ก่อนถึงแก่ความตาย (หน้าที่ (หนี้) ที่จับต้องไม่ได้ แต่มีกฎหมายรองรับ) เช่น หน้าที่่ (หนี้) ต้องชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ หน้าที่ (หนี้) ที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ หน้าที่ (หนี้) ที่จะต้องโอนที่ตินตามสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ทรัพย์มรดก นั้น มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกันทั่วๆไป นอกจากสิทธิแล้ว ยังกินความไปถึงหน้าที่หรือหนี้ด้วย ที่จะตกทอดไปยังทายาทเมื่อเจ้ามรดกตาย แต่อย่างไรก็ตามแม้หน้าที่หรือหนี้จะสามารถตกทอดไปยังทายาทได้ แต่ทายาทต้องรับผิดเพียงเท่าที่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนเท่านั้น