การซื้อขายที่ดินที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน

 การซื้อขายที่ดินที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ มีผลเป็นโมฆะ สัญญาซื้อขายใช้ไม่ได้ เสียเปล่า ที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายเช่นเดิม 

อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่ดินจะตกเป็นโมฆะ แต่ถ้าหากมีการส่งมอบที่ดินให้ผู้ซื้อ และผู้ซื้อครอบครองทำประโยชน์แล้ว  ถือว่าผู้ซื้อครอบครองโดยสงบ เปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หากผู้ซื้อครอบครองครบ ๑๐ ปี ผู้ซื้อย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยผลของกฎหมาย เรียกว่า การได้กรรมสิทธิ์โดยการ ครอบครองปรปักษ์ (ป.พ.พ.๑๓๘๒)