อสังหาริมทรัพย์

 อสังหาริมทรัพย์ ► ได้แก่ ๑.ที่ดิน (แต่ดินที่ขุดออกมาเป็นสังหาริมทรัพย์)

๒.ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวร เช่น ⇒ ไม้ยืนต้น หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวร

๓.ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน ได้แก่ ⇒ อิฐ หิน กรวด ทราย โลหะ แร่ธาตุ ฯลฯ

๔.ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน ⇒ สิทธิจำนองที่ดิน ภาระจำยอม เป็นต้น