การครอบครองปรปักษ์ "หุ้น" ในบริษัท

 หุ้นในบริษัท ถือเป็นสิทธิในสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่ง แม้การโอนหุ้นนั้นจะไม่สมบูรณ์ ผู้รับโอนหุ้นที่ยึดถือใบหุ้นไว้เกิน ๕ ปี โดยเจตนาเพื่อตน ก็อาจได้กรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยการครอบครองปรปักษ์ได้ (ป.พ.พ.๑๓๘๒ วรรคแรก)