การซื้อขายบ้านโดยเจตนารื้อถอนบ้านออกไป ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน

 การซื้อขายบ้านหรือเรือน ►►โดยเจตนารื้อถอนบ้านออกไป ถือเป็นการซื้อขายอย่าง สังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีผลเป็นโมฆะ สัญญาซื้อขายมีผลสมบูรณ์ ผู้ซื้อสามารถขอให้ส่งมอบบ้านหรือโรงเรือนได้ แต่หากราคาบ้านหรือโรงเรือนนั้นมีราคากว่าสองหมื่นบาทขึ้นไป สัญญาซื้อขายต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๔๕๖