บ้านหรือเรือนที่ติดกันหลายหลัง อาจเป็นส่วนควบของกันและกันได้

ส่วนควบ คือ ►►ส่วนของทรัพย์ซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์ หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรง หรือสภาพไป 

ดังนั้น บ้านหรือเรือนที่ติดกันหลายหลัง แม้จะสร้างไม่พร้อมกัน แต่ทำรั้วหรือกำแพงติดต่อเป็นอันเดียวกันหรือใช้กำแพงเดียวกัน ก็อาจเป็นส่วนควบของกันและกันได้ ป.พ.พ.๑๔๔