การแบ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม หรือเป็นเจ้าของรวม

 เจ้าของรวมในที่ดินคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิเรียกให้แบ่งที่ดินให้แก่ตนตามส่วนได้ แม้เจ้าของรวมคนนั้นจะมิได้มีชื่อทางทะเบียนหรือในโฉนดก็ตาม เว้นแต่มีนิติกรรมขัดอยู่ ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๓,๑๓๖๔ 

- กรณีมีนิติกรรมขัดอยู่ ►► การตกลงห้ามโอนหรือห้ามแบ่งแยกที่ดินโดยนิติกรรม ข้อตกลงมีผลบังคับได้เพียง ๑๐ ปี เท่านั้น เมื่อเกิน ๑๐ ปีแล้ว เจ้าของรวมฟ้องแบ่งได้