สิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม

 ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก มาตรา ๑๖๒๗ ให้ถือว่าบุตรบุญธรรม เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรมจึงมีฐานะเป็นทายาท มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม และเป็นทายาทลำดับที่ ๑ มีสิทธิดีกว่าพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ของเจ้ามรดก บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิดีกว่า ตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) 

บุตรบุญธรรม ►►นอกจากมีสิทธิรับมรดกแล้ว ยังมีอำนาจขอแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการมรดกได้ด้วย

การเป็นบุตรบุญธรรม ►► ต้องมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

ผู้รับบุตรบุญธรรม ต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรม ►► ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

ผู้รับบุตรบุญธรรม ►► ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี

เมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดแล้ว จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกไม่ได้ ►► ยกเว้นเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม