เจ้าของรวมขอให้ใส่ชื่อตนลงในโฉนดที่ดิน

 เจ้าของรวมที่ไม่มีชื่อในโฉนดที่ดิน หรือในหนังสือสำคัญอื่น มีสิทธิขอให้ใส่ชื่อตนลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือสำคัญอื่นนั้นได้

►►หากเจ้าของที่ดินอีกคนยึดโฉนดที่ดินไว้ไม่ยอมส่งมอบ เจ้าของรวมสามารถฟ้องขอให้ศาลบังคับให้ส่งมอบโฉนดเพื่อนำไปจดทะเบียนใส่ชื่อตนได้

►►วิธีการเดียวกันนี้ ใช้สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในรถยนต์ ขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อตนไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ได้ด้วย