เจ้าของรวมในที่ดินร่วมกับเจ้ามรดก ยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓

 เจ้าของรวมในที่ดินร่วมกับเจ้ามรดก ยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓ ได้ เนื่องจากคำว่า "ผู้มีส่วนได้เสีย" ตามมาตรานี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม เท่านั้น 

►► ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับผู้ตาย ถือได้ว่ามีส่วนได้เสียแล้ว

►► ย่อมมีสิทธิร้องขอต่อศาล ขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายได้

►► คำวินิจฉัยศาลฎีกาที่ ๙๐๒/๒๕๔๑, ๓๐๓๙/๒๕๔๘