สามีหรือภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอตั้งผู้จัดการมรดก

 สามีหรือภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้อยู่กินด้วยกัน เมื่อเกิดทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน ถือว่าเป็นเจ้าของรวม จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓ 

►► แต่หากไม่มีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันเลย ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย