ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้

สาธารณะสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๐๕

►► สาธารณะสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ ดังนั้น แม้ผู้ซื้อสุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์

►► การแสดงเจตนายกที่ดินให้ใช้เป็นถนนสาธารณะเป็นการสละที่ดินให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ไม่จำต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๒๕ การแสดงเจตนายกให้ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ และที่ดินดังกล่าวไม่อาจนำมาซื้อขายหรือยกให้เอกชนคนหนึ่งคนใดได้อีก