สิทธิเหนือพื้นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 สิทธิเหนือพื้นดิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๑๐ เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่น โดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูก บนดินหรือใต้ดินนั้น

สิทธิเหนือพื้นดิน ►► เป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินยอมให้บุคคลอื่นมีสิทธิปลูกสร้าง โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกบนที่ดินของตน โดยกรรมสิทธิของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ยังคงเป็นของผู้สร้างและไม่ตกเป็นส่วนควบ

สิทธิเหนือพื้นดิน  ►► ถือเป็นการก่อให้เกิดหรือมีขึ้นซึ่งทรัพยสิทธิ จึงอยู่ในบังคับต้องจดทะเบียน ตาม ป.พ.พ.๑๒๙๙

สิทธิเหนือพื้นดิน ►► สามารถโอนกันได้และตกทอดเป็นมรดกได้ด้วย เว้นแต่กำหนดกันไว้เป็นอย่างอื่น

สิทธิเหนือพื้นดิน  ►► อาจก่อให้เกิดโดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดชีวิตของผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดิน  หรือตลอดชีวิตของเจ้าของที่ดินที่อนุญาตให้สิทธิเหนือพื้นดิน  ก็ได้ 

สิทธิเหนือพื้นดิน ►► ที่ก่อให้เกิดโดยมีระยะเวลาไว้ ให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ ปี