ผู้ครอบครองที่ดินแทนเจ้าของขายที่ดินโดยไม่มีสิทธิ ผู้รับโอนไม่มีสิทธิในที่ดิน

 ผู้ครอบครองที่ดินแทนเจ้าของขายที่ดินโดยไม่มีสิทธิ ผู้รับโอนไม่มีสิทธิในที่ดิน ต้องถือว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน

ฏีกาที่ ๗๓๙๓/๒๕๕๐ ►►ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์ และ พ. เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ พ.ย่อมไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทไปขายให้แก่จำเลย แม้จำเลยจะรับโอนมาโดยเสียค่าตอบแทนและครอบครองที่ดินพิพาทก็ตาม จำเลยก็ไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เนื่องจากจำเลยซึ่งเป็นผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่า พ. ผู้โอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย

เรื่องนี้ แม้ที่ดินมีโฉนดและจำเลยครอบครองมาเกิน ๑๐ ปี ►► ก็จะอ้างการครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้เจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้ เพราะถือว่าครอบครองแทน มิใช่ครอบครองโดยปรปักษ์

หากผู้ครอบครองบอกกล่าวแก่เจ้าของเดิมว่า จะยึดถือที่ดินเพื่อตน ไม่ยึดถือแทนเจ้าของที่ดิน ►► ระยะเวลาครอบครองปรปักษ์เริ่มนับแต่นั้น และเมื่อครบ ๑๐ ปี ผู้ครอบครองจึงจะได้ กรรมสิทธิ์