ประธานศาลฎีกาหญิงท่านแรก ประธานศาลฎีกาท่านที่ ๔๖

 

 ก.ต. เห็นชอบ ‘เมทินี ชโลธร’ เป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 46

‘ปิยกุล บุญเพิ่ม’ เป็นประธานศาลอุทธรณ์ มีผล 1 ตุลาคม 2563
นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 10/ 2563 วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ชั้น 5 และ ชั้น 4 ในตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ดังนี้
1. นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 46
2. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์
3. นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
4. นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
5. นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
6. นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
เป็นรองประธานศาลฎีกา
7. นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
8. นายเสรี เพศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
9. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
10. นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นประธานแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา
11. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
12. นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
13. นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา
14. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
15. นายวรงค์พร จิระภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
16. นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลฎีกา
17. นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ในศาลฎีกา
18. นายลาชิต ไชยอนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
19. นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการในตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้งผู้พิพากษาอาวุโส ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป