การ“การเรี่ยไร”

 

                         

การเรี่ยไร” จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กำหนดวิธีการที่จะทำการเรี่ยไร จำนวนเงินที่ต้องการเรี่ยไร และสถานที่ทำการเรี่ยไร และระยะเวลาสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจน

ผู้ที่ขออนุญาต ►►จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ไม่เคยต้องโทษฐาน ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฯลฯ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗