กิ่งไม้หรือรากไม้ของเพื่อนบ้านรุกเข้ามาในบ้าน ทำอย่างไร?

วันนี้ทนายที่ดินจะไขข้อข้องใจ หากกิ่งไม้หรือรากไม้ของเพื่อนบ้านรุกล้ำเข้ามาในบ้านของเรา ไม่ว่าบ้านนั้นจะตั้งอยู่บนที่ดินที่มี โฉนดที่ดิน, หนังสือรับรองทำประโยชน์ นส.3ก, สปก, สค1, ภบท 5,  ก็ตาม วิธีการแก้ไขก็คือ การปฏิบัติตามมาตรา 1347 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ

1 กรณีเป็นรากไม้รุกเข้ามาในที่ดินเรา เราเจ้าของที่ดินสามารถตัดรากไม้นั้น และเอาไว้เสียได้

2 แต่หากกรณีเป็นกิ่งไม้ เราที่เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ครอบครองเจ้าของที่ดินข้างเคียง ให้ตัดภายในเวลาอันสมควรก่อน (ควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน) เมื่อบอกกล่าวให้เค้าตัดแล้ว แต่ไม่ยอมตัด เราที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกกิ่งไม้รุกล้ำ สามารถตัดเองและเอาไว้เสียได้