สมัครใจวิวาท จะอ้างบันดาลโทษะได้หรือไม่ แนวฎีกาเทียบเคียงคดีบาส มีดคู่

 ทนายที่ดิน ขอยกแนวฎีกามาอธิบายขยาย เรื่อง การสมัครใจวิวาทกับการอ้างบันดาลโทสะ สามารถแยกพิจารณากันได้ตามส่วนและองค์ประกอบของแต่ละบท บางทีก็อ้างบันดาลโทสะได้ แต่บางข้อเท็จจริงก็อ้างไม่ได้  และการสมัครใจวิวาทไม่ตัดบทถึงขั้นปิดไม่ให้อ้างบันดาลโทสะเลย

 

ฎีกา 5232/2556 เมื่อโจทก์ร่วมเป็นฝ่ายก่อเหตุโดยด่าว่ามารดาจำเลยด้วยถ้อยคำรุนแรงและพูดท้าทายจำเลยเป็นทำนองให้ไปต่อสู้กันในที่เกิดเหตุ #การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำเพราะถูกโจทก์ร่วมข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม อันเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ ดังนี้โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำความผิด และไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยสำหรับความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ม. ผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ร่วมย่อมไม่มีอำนาจจัดการแทนโจทก์ร่วมได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 5 (2) และไม่มีอำนาจเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการกับยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 30 และ มาตรา 44/1